ZDEŇKA MARSCHALOVÁ
cz en de
Narozena 17.11.1951 v Praze
1967-1971 Střední odborná škola výtvarná, Praha
1972-1978 Akademie výtvarných umění v Praze, ateliér prof. Jana Smetany
VÝBĚR SAMOSTATNÝCH VÝSTAV
1980 Galerie mladých, Mánes, Praha
1985 Galerie bratří Čapků, Praha
1992 Galerie Ars Temporis, Klagenfurt, Rakousko
1992 Galerie Vltavín, Praha
1993 Galerie Pod klancem, Postojna, Slovinsko
1993 Kellys Gallery, Edinburgh, Velká Británie
1993 Městské muzeum Borna, SRN
1994 Galerie Insula, Izola, Slovinsko
1995 Galerie Fronta, Praha
1996 Umění z Prahy, Městská galerie Wettingen,
Švýcarsko
1998 Galerie Schlüssel, Unterehrendingen, Švýcarsko
1998 Galerie Vyšehrad, Praha
1999 Kunstpavillon, Oberndorf bei Salzburg
1999 Hudba mezi obrazy, HAMU, Lichtenštejnský palác, Praha
1999 Městské muzeum Borna, SRN
2000 Galerie Fronta, Praha
2002 Galerie Fronta, Praha
2002 Radnice města Ballerup, Dánsko
2003 Galerie Vyšehrad, Praha
2006 Galerie Vyšehrad, Praha
2009 Divadlo v Mariánských lázních
2009 Galerie Pupilla, Reutlingen, SRN
2010 Galerie Vyšehrad, Praha
2011 Galerie Alte Post, Reingers, Rakousko
2012 Galerie Atrium, Praha
2012 Klášter Eisgarn, Rakousko
2013 Galerie Vyšehrad, Praha
VÝBĚR SPOLEČNÝCH VÝSTAV
1980 Účast na společných výstavách v galerii H,
Kostelec nad Černými lesy (až do roku 1992)
1984 Galerie H Circle, Nishinomiya, Japonsko
1988 Setkání Praha – Berlín, výstava mladých autorů
1989 14 v Lidovém domě, Praha
1991 Art Basel 91, Švýcarsko
1992 Chléb a víno, Galerie Minoritů, Graz, Rakousko
1992 Art Basel 92, Švýcarsko
1994 Čtyři z Lukášovy zahrady, Dům umění, České
Budějovice
1995 Meditace, Galerie Minoritů, Graz, Rakousko
1996 XXX. mezinárodní EX-TEMPORE - čestné
uznání, Piran, Slovinsko
1996 Evropa - tušení souvislostí, AFTEC, Starý královský
palác, Praha
1997 Signály a interference, AFTEC, Technické muzeum,
Praha
2002 Kulturhalle Tübingen, výstava šesti autorů Nového
sdružení
2006 Frauenbilder, Galerie ve staré faře, Leutkirch,
Německo
2007 Maralyn Wilson Gallery, Birmingham, USA
2008 Frauenforum, Pfarrhaus, Leutkirch, Německo
2009 Frauenforum, Pfarrhaus, Leutkirch, Německo
2014 Roll over, Galerie RSG, Hannover
Účast na společných výstavách s Novým sdružením pražských umělců (od roku 1994)
ČLENSTVÍ V UMĚLECKÝCH SPOLCÍCH
Nové sdružení pražských umělců, Praha
Asociace jihočeských výtvarníků
Mezinárodní umělecká skupina KNIE, Rakousko
FRAUENFORUM, Německo Born on the 17th of November, 1951 in Prague
1967-1971 The Vaclav Hollar Secondary School of Fine
Arts, Prague
1972-1978 Academy of Arts, Prague
SELECTION OF SOLO EXHIBITIONS
1980 Gallery Of Youngster, Mánes, Prague
1981 Gallery Of Čapek Brothers, Prague
1982 Vltavín Gallery, Prague
1992 Ars Temporis Gallery, Klagenfurt, Austria
1993 Kellyś Gallery, Edinburgh
1994 Pod Klancem Gallery, Postojna, Slovenie
1993 Town Museum Borna, Germany
1994 Insula Gallery, Izola, Slovenia
1995 Fronta Gallery, Prague
1996 Art from Prague, Town Museum Wettingen,
Switzerland
1998 Vyšehrad Gallery, Prague
1999 Kunstpavillon in Oberndorf, Austria 2000 Town Museum Borna, Germany
2001 Fronta Gallery, Prague
2002 Ballerup Town Hall , Denmark
2002 Fronta Gallery, Prague
2003 Vyšehrad Gallery, Prague
2006 Vyšehrad Gallery, Prague
2008 Art+um Gallery, Prague
2009 Theater in Mariánské Lázně, Czech Rep.
2009 Pupilla Gallery, Reutlingen, Germany
2010 Vyšehrad Gallery, Prague
2011 Alte Post Gallery, Reingers, Austria
2012 Atrium Gallery, Prague
2012 Eisgarn monastery, Austria
2013 Vyšehrad Gallery, Prague
SELECTION OF GROUP EXHIBITIONS
1980 Participation at joint exhibitions at H Gallery,
Kostelec nad Černými lesy, Czech Rep. (until 1992)
1983 H Circle Gallery, Nishinomiya, Japan
1988 Meeting Prague - Exhibition of Young Authors,
Berlin
1990 Czech Art, Bergen op Zoom, Holland
1991 Art Basel 91, Switzerland
1992 Bread And Wine, Gallery of Minorits, Graz, Austria
1992 Art Basel 92, Switzerland
1995 Meditations, Gallery Of Minorits, Graz, Austria
1996 XXX. Interational EX-TEMPORE - Honorable
Mention, Piran, Slovenia
1996 Europe - Affinities Divined, The Old Royal Palace,
Prague
1997 Signals And Interferences, National Technical
Museum, Prague
2002 Exhibition of six Prague artists, Kulturhalle
Tübingen, Germany
2006 Frauenbilder, Gallery in the Old Vickerage,
Diepoldshofen, Germany
2007 Maralyn Wilson Gallery, Birmingham, USA
2008 Frauenforum, Gallery in the Old Vickerage,
Diepoldshofen, Germany
2009 Frauenforum, Gallery in the Old Vickerage,
Diepoldshofen, Germany
2014 Roll over, RSG Gallery, Hannover
Participation at joint exhibitions with New Association Of Prague Artists (since 1994)
ART GROUPS MEMBERSHIP
New Association Of Prague Artists, Prague
South-Bohemian Artists Association
International group of artists KNIE, Austria
FRAUENFORUM, Germany Geboren am 17. 11. 1951 in Prag
1967-1971 Vaclav Hollar Kunstschule, Prag
1972-1978 Kunstakademie, Prag
AUSZUG AUS DEN SELBSSTÄNDIGEN AUSSTELLUNGEN
1980 Galerie Der Jungen, Mánes, Prag
1981 Galerie von Čapek Brüder, Prag
1982 Vltavín Galerie, Prag
1992 Ars Temporis Galerie, Klagenfurt, Österreich
1993 Kellyś Galerie, Edinburgh
1994 Pod Klancem Galerie, Postojna, Slowenien
1993 Stadtmuseum Borna, Deutschland
1994 Insula Galerie, Izola, Slowenien
1995 Fronta Galerie, Prag
1996 Kunst aus Prag, Stadtmuseum Wettingen, Shweiz
1998 Vyšehrad Galerie, Prag
1999 Kunstpavillon Oberndorf, Österreich 2000 Stadtmuseum Borna, Deutschland
2001 Fronta Galerie, Prag
2002 Ballerup Rathaus, Dänemark
2002 Fronta Galerie, Prag
2003 Vyšehrad Galerie, Prag
2006 Vyšehrad Galerie, Prag
2008 Art+um Galerie, Prag
2009 Theater in Marienbad, Tschechische Rep.
2009 Pupilla Galerie, Reutlingen, Deutschland
2010 Vyšehrad Galerie, Prag
2011 Alte Post Galerie, Reingers, Österreich
2012 Atrium Galerie, Prag
2012 Kloster Eisgarn, Österreich
2013 Vyšehrad Galerie, Prag
AUSZUG AUS DEN GEMEINSAMEN AUSSTELLUNGEN
1980 Beteiligung an den gemeinsamen Ausstellungen in
der H Galerie, Kostelec nad Černými lesy,
Tschechische Rep. (bis 1992)
1983 H Circle Galerie, Nishinomiya, Japan
1984 Prager Treffen - Ausstellung der Jungen Authore,
Berlin
1990 Tschechische Kunst, Bergen op Zoom, Holland
1991 Art Basel 91, Shweiz
1992 Brot und Wein, Minoriten Galerien, Graz,
Österreich
1992 Art Basel 92, Shweiz
1995 Meditations, Minoriten Galerien, Graz, Österreich
1996 XXX. Interationale EX-TEMPORE - Die Ehrung,
Piran, Slowenien
1996 Europe - Verwandtschaften Erraten, Der Alte
Königspalast, Prag
1997 Signale und Störungen, Technisches
Nationalmuseum, Prag
2001 Ausstellung von sechs Prager Künstler, Kulturhalle
Tübingen, Deutschland
2007 Frauenbilder, Galerie im Alten Pfarrhaus,
Diepoldshofen, Deutschland
2007 Maralyn Wilson Galerie, Birmingham, USA
2008 Frauenforum, Galerie im Alten Pfarrhaus,
Diepoldshofen, Deutschland
2009 Frauenforum, Galerie im Alten Pfarrhaus,
Diepoldshofen, Deutschland
2014 Roll over, RSG Galerie, Hannover
Beteiligung an den gemeinsamen Ausstellungen mit dem Neuen Verband der Pragler Künstler (seit 1994)
KUNSTRUPPEN MITGLIEDSCHAFT
Neuer Verband der Pragler Künstler, Prag
Südböhmischen Künstlerassoziation
Interationale Gruppe von Künstler KNIE, Österreich
FRAUENFORUM, Deutschland